ALGEMEEN

Artikel 1.

Deze condities zijn van toepassing op alle leveringen van goederen aan en verrichtingen van diensten ten behoeve van cliënten, die geacht worden door het enkele feit der bestelling resp. opdracht en/of huur deze condities te accepteren.

AANBIEDINGEN

Artikel 2.

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend; bestellingen naar aanleiding daarvan gedaan, zijn slechts als geaccepteerd te beschouwen na ontvangst van onze bevestiging, zulks met inachtneming van het bepaalde in de hierna volgende artikelen.
 2. Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en binden ons niet, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Overeenkomsten met onze vertegenwoordiger zijn slechts geldig na onze bevestiging.
 4. Alle bedragen zijn exclusief verzendkosten.

OVERMACHT

Artikel 3.

 1. Deze verkoop of huur geschiedt onder voorbehoud van "Force Majeure". Als "Force Majeure" worden aangemerkt, zodanige gebeurtenissen en toestanden, die een duidelijk aanwijsbare direct en indirecte werkende invloed uitoefenen op ons bedrijf, waaronder onder meer: brand in het pand of daar waar onze verkoopwaarden zijn opgeslagen, oorlog, ook buiten Nederland, oproer, epidemie, verkeersstoring, werkstaking, zeerampen van alle aard, geen enkele uitgesloten, acte de principe, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport en soortgelijke en andere gevallen, welke buiten controle van de verkopers vallen, waardoor vertraging ontstaat in de aflading, wordt de verschepings- of verzendingstermijn automatisch voor onbepaalde tijd verschoven. De verkopers hebben de bevoegdheid de partij in zijn geheel of bij gedeelten te leveren of te annuleren volgens omstandigheden.
 2. In geval van uitvoerverbod in het land van oorsprong, heeft de verkoper het recht van andere oorsprong te leveren of het contract als vervallen te beschouwen.
 3. Na afloop van een overeengekomen leveringstermijnverkoop, hebben de verkopers het recht zonder voorafgaande kennisgeving dit contract geheel of voor het niet uitgevoerde gedeelte te annuleren of niet af te zenden.
 4. De verkopers zijn niet verantwoordelijk tegenover eventuele derde houders van dit contract.

LEVERING

Artikel 4.

Tenzij anders is overeengekomen, geldt dat de levering wordt geacht te geschieden af opslag, zodat het risico voor de koper cq. huurder is vanaf het moment dat de goederen onze opslag hebben verlaten.

ANNULATIE VAN EEN KOOP OF HUUR

Artikel 5.

 1. Een verkoopovereenkomst cq. huurovereenkomst; gesloten volgens onze leverings- en betalingscondities, kunnen alleen dan worden geannuleerd tegen betaling van 10% der gekochte of gehuurde goederen, vermeerderd met de kosten, welke reeds gemaakt zijn door veranderingen, welke door cliënte kenbaar waren gemaakt bij de koop.
 2. De verkopers behouden zich het recht voor dit contract, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren ingeval van niet voldoen aan hieruit of uit andere lopende contracten voortvloeiende verplichtingen.

VERHUUR

Artikel 6.

Indien de huurder/opdrachtgever het gehuurde en/of ter beschikking gestelde eigendommen van leverancier niet op het afgesproken tijdstip in dezelfde staat, als deze de eigendommen heeft ontvangen, terugbezorgd, verliest de huurder/opdrachtgever het recht tot teruggave van 100% van de door hem/haar betaalde borgsom en zal de leverancier het recht hebben de opdrachtgever de huurprijs per dag in rekening te brengen, zulks tegen eenmalige direct opvorderbare sommatie van de meerprijs e.v. verhoogd met administratiekosten, incasso- gerechtelijke- en buitengerechtelijke- en verwervingskosten.

PRIJZEN

Artikel 7.

 1. Overee ngekomen prijzen zijn bindend, tenzij door omstandigheden van onze wil onafhankelijk, als verhoging van rechten en/of accijnzen, vervoerskosten, vanaf het afleveringsadres door de importeur vastgesteld, officiële verhogingen van importeurs/fabrieksprijzen, wijziging in de muntpariteit e.d. prijsverhoging moet worden toegepast. In dat geval mag de cliënt de overeenkomst als niet gesloten beschouwen, in welk geval hij tot een redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde is gehouden.

BETALINGEN

Artikel 8.

 1. Betaling vooraf door middel van overboeking of onder rembours of contant in onze winkel.
 2. Het zal ons bij het uitvoeren ener levering ten alle tijde vrijstaan van de cliënt een voorlopige en gedeeltelijke betaling te verlangen in alle gevallen, waarin het in rekening te brengen bedrag tenminste 500,00 euro bedraagt. De cliënt is evenwel gerechtigd voor betaling als bedoeld in voorgaand lid zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie, borgstelling of anderszins.
 3. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk en B.T.W. hierover, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van opdrachtgever; zij worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste 25,00 euro bedragen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 9.

Wij behouden ons tot meerdere zekerheid ter betaling van de koopprijs cq. huur van al de door ons verkochte goederen het eigendom voor, totdat het daarvoor verschuldigde, met inbegrip van eventuele rente en kosten, geheel en al is voldaan. Overdracht der gekochte nog niet betaalde zaak wordt beschouwd als verstrekking tot bruikleen om niet.

RECLAMES

Artikel 10.

 1. Reclames zullen slechts in behandeling worden genomen, indien en voor zover deze uiterlijk 2 maal 24 uur na aflevering van het gekochte resp. gegarandeerde schriftelijk te onzer kennis zijn gebracht en wij in de gelegenheid zijn gesteld een en ander te contoleren.
 2. Voor goederen geleverd door derden zullen de reclametermijnen van toepassing zijn, die deze derden met ons overeengekomen zijn.
 3. Indien een cliënt, om welke reden ook, een nieuwe resp. verbeterde levering wenst, zal hij ons op straffe van verlies zijner afspraken in de gelegenheid moeten stellen de klacht door een erkend expert te doen onderzoeken, welke uitspraak voor ons en de cliënt bindend zal zijn. De expert wordt in zo'n geval door ons gekozen. Mocht daarna nog geen overeenstemming zijn te bereiken, dan zullen twee experts worden gekozen, door ieder der partijen afzonderlijk, waarbij een eventuele derde expert door de reeds gekozen experts kan worden benoemd. Diens uitspraak zal, onverminderd het in artikel 11 bepaalde, voor ons en de cliënt bindend zijn. De kosten van de experts zijn voor rekening van de verliezende partij.

GESCHILLEN

Artikel 11.

Alle geschillen, gerezen tussen cliënt en ons of tussen ons en de derde die voor ons ten behoeve van cliënt opdrachten uitvoert terzake van de leveringen van goederen of het verrichten van diensten, waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging dezer condities, zullen in de eerste instantie worden berecht door de te Breda bevoegde rechter, in welk rechtsgebied ons bedrijf is gevestigd.